Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

party-sortiment

se sídlem Lidická 1815/196, České Budějovice, 37007

identifikační číslo: 01193228

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.party-sortiment.cz

 

 

 

I. Definice


Návštěvníkům stránek party-sortiment.cz(dále jen "návštěvník") se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) rozumí neregistrovaný uživatel, náhodně nebo cíleně procházející obsah web stránek provozovatele zejména za účelem registrace na stránkách provozovatele nebo za účelem sběru informací o provozovateli, jeho nabídce a cenách.

Registrovaný návštěvník stránek party-sortiment.cz(dále jen "registrovaný uživatel" nebo "přihlášený uživatel") se pro účely těchto VOP rozumí návštěvník, který vyplnil registrační formulář a tím souhlasil s všeobecnými obchodními podmínkami pro používání stránek party-sortiment.cz.

Prodávající / Dodavatel (dále jen "prodávající" nebo "dodavatel") se pro účely těchto VOP rozumí provozovatel nebo provozovatelem pověřená osoba.

Kupující / Odběratel (dále jen "kupující" nebo "odběratel") se pro účely těchto VOP rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je registrovaný uživatel na stránkách provozovatele a zároveň svou objednávkou vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím.

Zbožím (dále jen "zboží") se pro účely těchto VOP rozumí produkty a služby, které se nacházejí v nabídce internetového obchodu. Kupní smlouva (dále jen "Kupní smlouva") se pro účely těchto VOP rozumí umístění nabídky prodávaného zboží v internetovém obchodě vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení závazné objednávky prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

II. Informace o obchodních podmínkách

Kupující registrací na webových stránkách provozovatele potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP byl kupující dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a měl / má možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Uzavřená Kupní smlouva je prodávajícím archivována pro zajištění úspěšného plnění této smlouvy. Informace o technických krocích vedoucích až k uzavření Kupní smlouvy jsou jasné už se samotného procesu objednávání a kupující je má možnost kdykoliv před samotným odeslaným objednávky zkontrolovat a opravit. Tyto VOP jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu a je tak zajištěna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

III. Objednání Zboží

1. Kupující si může objednat jakékoli zboží, které je v nabídce internetového obchodu a není vyprodáno.
2. Zboží si může kupující objednat korektním vyplněním objednávky v internetovém obchodě.
3. Po odeslání objednávky obdrží kupující potvrzení o doručení objednávky a následně po zpracování objednaného zboží obdrží potvrzení objednávky s oznámením, že je pro něj zboží zarezervovaný, odesláno nebo čeká na zaplacení. Naši pracovníci mohou kupujícího kdykoliv kontaktovat dodatečně i telefonicky, či e-mailem za účelem ověření objednávky nebo doplnění případných požadovaných informací.
4. Po potvrzení objednávky vznikne obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující se tím zavazuje za objednané a dodané zboží zaplatit celou kupní cenu, včetně přepravních nákladů, podle platných VOP.
5. Kupující potvrzením objednávky potvrzuje pravdivost a správnost údajů.Každá objednávka musí obsahovat:

• Jméno kupujícího
• Poštovní adresu pro doručení zboží
• Telefonické číslo nebo email
• Objednací kód zboží nebo přesný název zboží
• Počet kusů z každé položky zboží
• Datum vystavení objednávky
• Způsob úhrady za zboží
• Způsob přepravy a převzetí zboží
• Specifické požadavky na dodání, platbu nebo balení je třeba zadat do poznámky.

 

Objednávka pro právnické osoby musí obsahovat:

• Obchodní jméno
• IČO, DIČ a IČ DPH společnosti
• Kontaktní osobu a telefon
• Fakturační adresu (pokud je jiná než adresa dodání)
Pokud formulář neobsahuje potřebné pozice na zadání požadovaných údajů použije kupující prostor pro poznámky.IV. Práva a povinnosti Prodávajícího

1. Má povinnost dodat na základě závazně akceptované objednávky kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným k jeho uchování a ochranu.
2. Má povinnost zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR.
3. Má povinnost odevzdat kupujícímu veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží.
4. Má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.
5. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Kupní smlouvy i bez udání důvodu, bez nároku na náhradu.

Prodávající neodpovídá za:


a) Opožděné dodání nebo poškození zboží zaviněné poštou nebo jiným přepravcem.
b) Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.
c) Případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

V. Práva a povinnosti Kupujícího

1. Je povinen převzít zakoupené nebo objednané zboží.
2. Je povinen zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží.

3. Je povinen potvrdit v dodacím nebo přepravním listě převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.
4. Má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

5. Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Zboží nebude kupujícím odesíláno na dobírku.

6. Zboží vraťte neprodleně v nejkratším termínu od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží doporučujeme vrátit prodávajícímu nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné v původním obalu.

7. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odst. 7, má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

8. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím, je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno

9.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

10. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

12. V případě, že kupující objednané zboží nepřevezme, porušil tímto jednáním obchodní podmínky. Prodávající má v tomto případě nárok na vymáhání škody tímto vzniklé dle § 420 občanského zákoníku. Jedná se o částku za dopravu a skladné.

 

VI. Platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně balného a nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena").


2. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné. Dokladem o prodeji je faktura, která je připojena ke každé zásilce, a která slouží zároveň jako dodací a záruční list.
K ceně zboží je připočítáno poštovné a balné následovně:

 

Doprava:

V ceně je zahrnuto balné a dopravné včetně DPH následovně:

a) zdarma při objednávce nad 2 500 Kč

b) Geis - 90 Kč

c) Geis - heliová bomba - 135 Kč

d) osobní odběr je možný pouze po předchozí domluvě

 

Způsob platby

a) DOBÍRKA - 40 Kč

b) platba předem na účet 2500369655/2010 - zdarma

 3. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě podle Kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.
5. Na zboží v akci se nevztahují další slevy.

6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 

VII. Dodací podmínky

1. Zboží je v současné expedováno do 3 až 6 pracovních dnů - na dotaz.

2. Při platbě převodem na účet je zboží expedováno v nejbližším možném termínu. Kupující tento termín upřesní prodávajícímu.

3. V případě, že dojde ke zpoždění dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu pro dodání zboží, a to i opakovaně, o čem prodávající vydá kupujícímu potvrzení.
4. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží jakož i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozený, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

VIII. Záruka

Prosíme zákazníky o pozorné přečtení reklamačního řádu, kde jsou uvedena všechna Vaše práva a povinnosti v případě nespokojenosti s naší službou.

Na všechny výrobky zakoupené v našem obchodě se vztahuje záruka 2 roky.

Kupující je povinen po dodání zboží bez zbytečného odkladu si jej prohlédnout a případné zjištěné vady způsobené přepravou nebo chybou

prodávajícího(nekompletní dodávka), oznámit nejpozději do 7 dnů po obdržení zboží.

Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adresu provozovny prodávajícího.

Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady, případně jaké rozdíly oproti zaslané objednávce byly u zakoupeného zboží zjištěny.

Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie faktury - dobírky s odůvodněním reklamace a čitelným podpisem.

V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci a změnit své údaje v registraci.

 

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

  • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

Prodávající po obdržení reklamace a reklamovaného zboží vyřídí reklamaci nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace nejpozději do 30 pracovních dnů.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené vlastní vinou kupujícího při neodborném zacházení, na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na:

  • údržbu či opravu související s běžným opotřebením či mechanickým vnějším poškozením
  • škodu způsobenou: nesprávným používáním zahrnujícím kromě jiného používání výrobku pro jiné než běžné účely
  • nevhodným, nesprávným, náhodným nebo záměrným poškozením výrobku
  • vady výrobku, s kterým se nezacházelo dle návodu k použití

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

 

IX. Ochrana osobních údajů

Prodávající je odpovědný za ochranu a archivaci osobních údajů, které během registrace kupující poskytl prodávajícímu dobrovolně a bezúplatně v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb.
Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním formuláři, zpracovávat pro marketingové a obchodní účely, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na adresu info@party-sortiment.cz.

X. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny těchto všeobecných
obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce provozovatele
2. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.
3. Kupující registrací na stránce Provozovatele a zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl av celém rozsahu s nimi souhlasí.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.