Reklamační podmínky

Reklamační podmínky

 Práva a povinnosti Kupujícího

1. Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Zboží nebude kupujícím odesíláno na dobírku.

2. Zboží vraťte neprodleně v nejkratším termínu od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží doporučujeme vrátit prodávajícímu nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné v původním obalu.

3. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odst. 7, má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím, je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno

5.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. V případě, že kupující objednané zboží nepřevezme, porušil tímto jednáním obchodní podmínky. Prodávající má v tomto případě nárok na vymáhání škody tímto vzniklé dle § 420 občanského zákoníku. Jedná se o částku za dopravu a skladné.

 

Záruka

Prosíme zákazníky o pozorné přečtení reklamačního řádu, kde jsou uvedena všechna Vaše práva a povinnosti v případě nespokojenosti s naší službou.

Na všechny výrobky zakoupené v našem obchodě se vztahuje záruka 2 roky.

Kupující je povinen po dodání zboží bez zbytečného odkladu si jej prohlédnout a případné zjištěné vady způsobené přepravou nebo chybou

prodávajícího(nekompletní dodávka), oznámit nejpozději do 7 dnů po obdržení zboží.

Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adresu provozovny prodávajícího.

Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady, případně jaké rozdíly oproti zaslané objednávce byly u zakoupeného zboží zjištěny.

Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie faktury - dobírky s odůvodněním reklamace a čitelným podpisem.

V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci a změnit své údaje v registraci.

 

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

  • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

Prodávající po obdržení reklamace a reklamovaného zboží vyřídí reklamaci nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace nejpozději do 30 pracovních dnů.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené vlastní vinou kupujícího při neodborném zacházení, na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na:

  • údržbu či opravu související s běžným opotřebením či mechanickým vnějším poškozením
  • škodu způsobenou: nesprávným používáním zahrnujícím kromě jiného používání výrobku pro jiné než běžné účely
  • nevhodným, nesprávným, náhodným nebo záměrným poškozením výrobku
  • vady výrobku, s kterým se nezacházelo dle návodu k použití

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.